Nørup Hallen
Generalforsamling

Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19:30 i Nørup Hallen - cafeområdet
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
     Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
     generalforsamlingen, dvs. senest den 23. april 2018.
5. a. Valg til bestyrelsen
          (Bo og Frank er på valg – Frank genopstiller, Bo genopstiller ikke).
    b. Valg af suppleanter
    c. Valg af revisor    
6. Eventuelt
 
Bestyrelsen
 
Indkomne forslag og det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på hallens kontor (kontakt Halbestyrer Jens Skov Jørgensen (75883642)) fra mandag den 24. april.
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642