Nyt fra hovedbestyrelsen - april 2018
 

Formandens beretning – 2017-18
Så er der igen gået et år Firehøjes snart 40 årige historie, og jeg vil gerne forsøge give et lille indblik
i foreningens aktiviteter det sidste års tid.
Afdelingerne
At vi står med en velfungerende forening, skyldes primært at vi har en flok meget aktive
afdelinger, der formår at lave et bredt udbud af spændende tilbud. Der er tilbud på tværs af både
alder og idrætsgrene.
Fodboldsamarbejdet mellem Firehøje og Bredsten, er også ved at være endeligt gennemført, og
området har fået en ny fodboldklub i form af FB fodbold. Der er dog stadig stor tilknytning til
Firehøje, så træningsbanerne ved Nøruphallen bliver fortsat brugt flittigt. Afdelingen er også stadig
repræsenteret i Firehøjes hovedbestyrelse.
Desværre var 2017 også året, hvor volleyball afdelingen ikke kunne trække tilstrækkelig mange
medlemmer, så det var muligt for dem at fortsætte. Afdelingen har derfor valgt at stoppe med de
ugentlige aktiviteter, og kun stille hold til turneringer etc.
Heldigvis havde andre afdelinger haft flot tilgang af nye medlemmer. Det gælder både
gymnastikafdelingen og idræt i dagtimerne.
De har, lige som foreningens andre afdelinger, arbejdet fokuseret på at finde og fastholde dygtige
trænere og ledere, samtidig med, at de gør Firehøje til en god forening at komme i.
Så jeg kan kun gentage - Foreningen skabes i afdelingerne.
Derudover har vi gode faciliteter i hele Firehøje. Det gør at vi har muligheder for at lave et bredt
udbud af idrætstilbud, fra tennis, forskellige former cykling og håndbold, til badminton og fitness.
Alt sammen inden for en radius på under 10km, og det synes jeg er fantastisk flot.
 
I forhold til den overordnede strategi som DIF og DGI lagde tilbage i 2014, 25/50/75 planen, er der
dog stadig noget at arbejde med.
”I år 2025 skal 50 procent af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75 procent af
befolkningen skal være fysisk aktive”
 
Sommerfest
Sommerfesten 2017, var på alle måder en succes. Afviklingen af arrangementet forløb stille og
roligt, og den nye plads i byparken i Nørup giver ”lige det ekstra”.
Sommerfestudvalget havde lagt en kæmpe indsat i forberedelserne, og deres indsats blev
belønnet med et flot overskud.
Stor tak til sommerfestudvalget, for den opgave I løser omkring forberedelse og afvikling af
sommerfesten.
 
Som tidligere år, vil jeg nævne, at sommerfestens overordnede mål er, at være en samlende
aktivitet for alle i hele Firehøje.
Derfor er vi også meget afhængige af, at alle afdelingerne bakker op om arrangementet, med
aktiviteter, og aktivitetsansvarlige, så vi kan holde gang i vores årlige sammenkomst.
Forberedelserne til 2018 udgaven er allerede godt i gang, og jeg ved der arbejdes med flere nye
spændende tiltag, så vi kan kun glæde os til arrangementet i august.

Samarbejder
I Firehøje IF har vi samarbejder på flere af områdets øvrige foreninger, virksomheder og
institutioner. Vi har fortsat et godt samarbejde med Firehøjeskolen, og prøver at undersøge de
muligheder der ligger i at sammenkoble skole og fritid lidt mere. Det gør sige bl.a. gældende i
nogen af aktiviteterne, som startes umiddelbart efter skoletiden.
Et andet samarbejder vi er meget glade for, og afhængige af, er reelt med alle beboere i Firehøje.
Det går gennem vores sponsorat med OK, hvor jeres tilknytning af benzinkort, mobilaftaler mm.
gjorde, at vi modtog en rekordstor check på godt 54.000 til årets gymnastikopvisning. Det er en
fantastisk opbakning, som giver os mulighed for at holde gang i de mange forskellige aktiviteter vi
gerne vil udbyde.
Derudover er Firehøjes indsats på Jelling Musikfestival også meget markant. Vi er klart den største
foreningen der kommer med hjælpere. Det er også en rigtig god indtægt til de forskellige
afdelinger der stiller med hjælpere til festivalen.

Aktiviteter
Af nye aktiviteter kan jeg nævne, at vi ser på forskellige muligheder for at sætte infoskærme op i
området. Jeg forventer det bliver et samarbejder på tværs af foreninger, institutioner i Firehøje.
Målet er, at vi for mulighed for at informere bredere om kommende arrangementer, end de
kontaktflader der er på hjemmeside og de sociale medier.
Projektet er i opstartsfasen, men jeg håber vi når at se de første skærme sat op, i løbet af året.
Jubilæum – og fest
Den 11. maj 1978, altså for snart 40 år siden, blev Firehøje IF stiftet. Det skete ved en
sammenlægning af Nørup Ungdoms-, Gymnastik- & idrætsforening, Randbøldal Skytte-,
Gymnastik-& Idrætsforening og Vandel Idrætsforening.
Sammenlægningen skete stort set samtidig med, at man indviede Vandel Idrætshal.
Man må jo sige, at de to institutioner holder sig rigtigt godt, og er i fuldt vigør.
Det har vi valgt at fejre med en jubilæumsfest, lørdag d. 5. maj i Vandel Idrætshal. Så hvis I ikke
allerede har købt billet, kan I lige nå det i dag. Jens har, lige som Jytte i Vandel Idrætshal, de to
brugsforeninger, og RoadHouse i Vandel, billetter til salg.

Foreningsudvalget
På generalforsamlingen for to år siden, fik vi mandat til at ændre måden den daglige drift af
foreningen var skruet sammen på. Vi oprettede et foreningsudvalg, hvis primære opgave bestod i
at koordinere de tværgående opgaver i foreningen. Målet var at reducere antallet af
hovedbestyrelsesmøder, uden det gik ud over driften af hele foreningen.
Det var en ny måde at arbejde på, som vi alle skulle finde ud. Her to år efter, har udvalget for
fundet retningen, og det er min klare fornemmelse, at vi har fået det ud af omlægningen der var
tiltænkt. De tværgående opgaver er landet i foreningsudvalget, og antallet af
hovedbestyrelsesmøder er reduceret.
Derudover forsøger vi at lave nogle temaaftener, hvor afdelingerne kan mødes på kryds og tværs,
for at snakke om udvikling af foreningen, og dele den viden og erfaring man har med de øvrige.
Så hvis jeg skal evaluere den omlægning vi lavede, mener jeg vi har fået det udbytte vi håbede på -
afdelingerne har fået mere tid til at lave aktiviteter, til glæde for områdets beboere.
Udvikling af Firehøje IF
Hvordan er det vi skal udvikle Firehøje, så vi fortsat er en attraktiv forening?
I forbindelse med opstarten af foreningsudvalget, tog vi kontakt til DGI, for at sætte en proces i
gang, som skulle være med til at udvikle os som forening.
Det har givet os tre overskrifter som vi arbejder med i foreningsudvalget. De tre er:
  • Frivillige
  • Kommunikation
  • Unge.
Noget af det vi ser på er bl.a. hvordan man kommer i kontakt med tilflyttere til området. Det kan
jo være at Jyllands bedste springtræner, eller en kommende foreningsleder er flyttet til området,
uden at vi ved det. Det værste der kunne ske var jo, at de slet ikke fik øjnene op for vor vores
fantastiske forening.
Derfor vil vi gerne knække nøden til, hvordan vi inviterer nye tilflyttere ind i foreningen, så de føler
sig velkomne, og Firehøje land ikke bare bliver et sted hvor man bor.
Vores arbejde på en fælles formidlingsplatform, i form af infoskærme, ligger også direkte i
forlængelse af udviklingsplanen. Så der arbejdes løbende med udvikling, så vi fortsat er en
attraktiv forening i området.
Det er meget nødvendigt, hvis vi fortsat vil have en berettigelse, i en tid hvor udbuddet af
fritidsaktiviteter, aldrig har været større.
Af mere konkrete idrætstiltag, er vi ved at undersøge mulighederne for at lave en klatreaktivitet.
Det vil kræve nye faciliteter, og vi er ved at undersøge hvilke muligheder der eksempelvis er i
Vandel idrætshal. Vi er stadig helt i opstarten af projektet, så der vil gå lidt tid endnu, inden vi har
noget mere konkret at vise frem.
 
Som afslutning vil jeg igen gerne sige tak til alle foreningens frivillige trænere, ledere og hjælpere.
Det er jer der gør hele forskellen.

 

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642