VEDTÆGTER

§ 1.

Foreningens navn er FIREHØJE IF, stiftet den 11. maj 1978.
Foreningen er en sammenslutning af Nørup Ungdoms-, Gymnastik- &
Idrætsforening, Randbøldal Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening og Vandel
Idrætsforening.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.


§ 2.
Firehøje IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af
fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.


Vi bygger på (grundlag):
* Forpligtende fællesskab blandt alle der har tilknytning til foreningen.
* Social ansvarlighed både for den enkelte og for gruppen.
* Frivilligt arbejde
* Breddeidræt
* Kvalitet i alle aktiviteter og handlinger
Vi lægger vægt på (værdier):
* Det er sjovt at være med
* Der er et godt samarbejde med interne og eksterne partnere, præget af god
   omgangstone, åbenhed, ærlighed, respekt og tolerance
* Samvær bygger på humor, tryghed, fællesskabsfølelse og omsorg.
* Engagerede trænere ledere/instruktører og frivillige på rette niveau (frivillige som
   f.eks. kioskpersonale, ungdomsudvalg, økonomiudvalg m.v.)
* Der er plads til alle uanset niveau og talenter hjælpes på vej
* Tydelighed i al kommunikation


§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI, samt tilknyttet specialforbund under DIF, og er
underkastet ovennævnte organisationers love og regler.


§ 4.
I. Som aktive medlemmer kan enhver optages der betaler kontingent for en periode
   på 3 måneder eller længere, når de vedkender sig foreningens vedtægter.
II. Brugere er enhver der ved klippekort eller på anden måde gør brug af foreningens
   tilbud.
III. Som støttemedlemmer kan enhver optages.
IV. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5.
I. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer + formænd / en anden fast
   repræsentant fra de § 7 anførte udvalg.
II. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
   sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. 2 på lige år og 2 på
   ulige år.
III. Afdelingerne afholder generalforsamling senest 14 dage før hovedforeningens
   ordinære generalforsamling, hvor der vælges det nødvendige antal
   udvalgsmedlemmer.
IV. Valgbar til bestyrelsen er enhver der er myndig.
   Der er mulighed for en ungdomsrepræsentant i bestyrelsen, dog uden stemmeret.
V. Som kasserer i hovedbestyrelsen kan ikke vælges en person som er kasserer i en
   afdeling i Firehøje.


§ 6.
I. Bestyrelsen kan igangsætte og optage nye idrætsaktiviteter.
II. Nye afdelinger skal udforme vedtægter ud fra Firehøjes standardvedtægt
   afdelinger.
III. Bestyrelsen kan ekskludere en afdeling hvis helt særlige forhold taler herfor,
   såsom hvis afdelingen drives i klar strid med vedtægter, værdisæt eller økonomisk
   uansvarligt.
IV. Valgene sker i henhold til §5 og 7 I.


§ 7.
I. For hver af de aktiviteter, som er selvstændige aktivitetsområder, vælges et udvalg
   på mindst 3 personer.
Udvalgene konstituerer sig selv med min. følgende poster:
a) formand
b) sekretær
c) kasserer
Udvalgsformanden/anden fast udvalgsrepræsentant indgår i Hovedbestyrelsen (§5)
II. Valget gælder for en toårig periode, således at 1 (3) medlemmer afgår på ulige år,
   og 2(4) afgår på lige år, første gang efter lodtrækning.
III. Der vælges 1 suppleant til hvert udvalg.
IV. Valgbar til udvalgene er enhver, der er fyldt 16 år.


§ 8.
I. Hvert udvalg / afdeling har ansvar for og råderet over egen økonomi. Budget og
   regnskab fremlægges til godkendelse på afdelingernes egne generalforsamlinger.
II. Budget forelægges endvidere bestyrelsen til orientering og regnskab indgår i den
   fælles regnskabsaflæggelse på Firehøje Ifs generalforsamling.


§ 9.
I. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer
   hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene
   foreningen hæfter med deres respektive formue.
II. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor
   foreningen udover kontingentforpligtelsen.
III. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
   udbytte af nogen art.


§ 10.
I. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hurtigst
   muligt efter afslutningen af de enkelte afdelingers generalforsamlinger – dog senest
   1. maj. Generalforsamlingen annonceres i dagspressen med 14 dages varsel og
   angivelse af dagsorden.
II. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
   hænde senest 8 dage før.
III. Stemmeret til valg af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har aktive medlemmer
   over 14 år og støttemedlemmer samt forældre til medlemmer under 14 år inden for
   de respektive aktiviteter. Et forældrepar = en stemme pr. barn. Medlemmer af
   bestyrelse og udvalg har ligeledes stemmeret.
IV. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over
   halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem samt til ændringer af disse
   vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Blanke stemmer
   medregnes ikke. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ønske herom
   fremsættes.
Der tages referat af vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af mødets
dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget.


§ 11.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning(er) og orientering om udviklingsplaner
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
b. Valg af revisor og suppleant
6. Eventuelt


§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede
medlemmer stiller skriftligt krav med forslag til dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 13.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
De enkelte afdelinger har tegningsret inden for egen økonomi.


§ 14.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 15.
Vedtagelse af bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
for. Beslutninger kan træffes virtuelt, hvis der er enstemmighed om det. Der laves
referat af vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen senest ved næste
møde.


§ 16.
I. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer (§ 11 stk. 5),   som
   vælges for 2 år af gangen.
   De enkelte afdelinger kan ikke vælge egne revisorer men får deres regnskab revideret
   sammen med hovedregnskabet.
II. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og senest 14 dage inden
   generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 17.
Foreningens bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, uddele ”Firehøje IFs
Lederpris” og ”Firehøje Ifs Ungdomspris”.
Foreningens bestyrelse kan nedsætte arbejdsudvalg til særlige opgaver.


§ 18.
I. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende
   generalforsamlinger (ordinær - ekstraordinær) stemmer herfor, og indkaldelse sker
   iflg. § 12.
II. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af de
   organisationer den er tilsluttet, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne
   ejendele.
III. Udover det i stk. II nævnte, indsættes foreningens likvide formue i lokalt
   pengeinstitut, indtil idræts-og ungdomsarbejdet genoptages i området.


Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 11. maj 1978
Ændret ved generalforsamlingsbeslutning:
d. 14. februar 1984 - d. 12. marts 1994 - d. 8. marts 2001 - d. 6. marts 2008 -
d. 3. marts 2009 – d. 3. marts 2010 – d. 23. marts 2011 – d. 22. marts 2012

Senest opdateret (Torsdag, 15. november 2012 20:37)

VEDTÆGTER

§ 1.

Foreningens navn er FIREHØJE IF, stiftet den 11. maj 1978.
Foreningen er en sammenslutning af Nørup Ungdoms-, Gymnastik- &
Idrætsforening, Randbøldal Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening og Vandel
Idrætsforening.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.


§ 2.
Firehøje IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af
fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.


Vi bygger på (grundlag):
* Forpligtende fællesskab blandt alle der har tilknytning til foreningen.
* Social ansvarlighed både for den enkelte og for gruppen.
* Frivilligt arbejde
* Breddeidræt
* Kvalitet i alle aktiviteter og handlinger
Vi lægger vægt på (værdier):
* Det er sjovt at være med
* Der er et godt samarbejde med interne og eksterne partnere, præget af god
   omgangstone, åbenhed, ærlighed, respekt og tolerance
* Samvær bygger på humor, tryghed, fællesskabsfølelse og omsorg.
* Engagerede trænere ledere/instruktører og frivillige på rette niveau (frivillige som
   f.eks. kioskpersonale, ungdomsudvalg, økonomiudvalg m.v.)
* Der er plads til alle uanset niveau og talenter hjælpes på vej
* Tydelighed i al kommunikation


§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI, samt tilknyttet specialforbund under DIF, og er
underkastet ovennævnte organisationers love og regler.


§ 4.
I. Som aktive medlemmer kan enhver optages der betaler kontingent for en periode
   på 3 måneder eller længere, når de vedkender sig foreningens vedtægter.
II. Brugere er enhver der ved klippekort eller på anden måde gør brug af foreningens
   tilbud.
III. Som støttemedlemmer kan enhver optages.
IV. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5.
I. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer + formænd / en anden fast
   repræsentant fra de § 7 anførte udvalg.
II. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
   sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. 2 på lige år og 2 på
   ulige år.
III. Afdelingerne afholder generalforsamling senest 14 dage før hovedforeningens
   ordinære generalforsamling, hvor der vælges det nødvendige antal
   udvalgsmedlemmer.
IV. Valgbar til bestyrelsen er enhver der er myndig.
   Der er mulighed for en ungdomsrepræsentant i bestyrelsen, dog uden stemmeret.
V. Som kasserer i hovedbestyrelsen kan ikke vælges en person som er kasserer i en
   afdeling i Firehøje.


§ 6.
I. Bestyrelsen kan igangsætte og optage nye idrætsaktiviteter.
II. Nye afdelinger skal udforme vedtægter ud fra Firehøjes standardvedtægt
   afdelinger.
III. Bestyrelsen kan ekskludere en afdeling hvis helt særlige forhold taler herfor,
   såsom hvis afdelingen drives i klar strid med vedtægter, værdisæt eller økonomisk
   uansvarligt.
IV. Valgene sker i henhold til §5 og 7 I.


§ 7.
I. For hver af de aktiviteter, som er selvstændige aktivitetsområder, vælges et udvalg
   på mindst 3 personer.
Udvalgene konstituerer sig selv med min. følgende poster:
a) formand
b) sekretær
c) kasserer
Udvalgsformanden/anden fast udvalgsrepræsentant indgår i Hovedbestyrelsen (§5)
II. Valget gælder for en toårig periode, således at 1 (3) medlemmer afgår på ulige år,
   og 2(4) afgår på lige år, første gang efter lodtrækning.
III. Der vælges 1 suppleant til hvert udvalg.
IV. Valgbar til udvalgene er enhver, der er fyldt 16 år.


§ 8.
I. Hvert udvalg / afdeling har ansvar for og råderet over egen økonomi. Budget og
   regnskab fremlægges til godkendelse på afdelingernes egne generalforsamlinger.
II. Budget forelægges endvidere bestyrelsen til orientering og regnskab indgår i den
   fælles regnskabsaflæggelse på Firehøje Ifs generalforsamling.


§ 9.
I. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmer
   hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene
   foreningen hæfter med deres respektive formue.
II. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor
   foreningen udover kontingentforpligtelsen.
III. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
   udbytte af nogen art.


§ 10.
I. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hurtigst
   muligt efter afslutningen af de enkelte afdelingers generalforsamlinger – dog senest
   1. maj. Generalforsamlingen annonceres i dagspressen med 14 dages varsel og
   angivelse af dagsorden.
II. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
   hænde senest 8 dage før.
III. Stemmeret til valg af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har aktive medlemmer
   over 14 år og støttemedlemmer samt forældre til medlemmer under 14 år inden for
   de respektive aktiviteter. Et forældrepar = en stemme pr. barn. Medlemmer af
   bestyrelse og udvalg har ligeledes stemmeret.
IV. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over
   halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem samt til ændringer af disse
   vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Blanke stemmer
   medregnes ikke. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ønske herom
   fremsættes.
Der tages referat af vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af mødets
dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget.


§ 11.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning(er) og orientering om udviklingsplaner
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
b. Valg af revisor og suppleant
6. Eventuelt


§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede
medlemmer stiller skriftligt krav med forslag til dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 13.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
De enkelte afdelinger har tegningsret inden for egen økonomi.


§ 14.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 15.
Vedtagelse af bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
for. Beslutninger kan træffes virtuelt, hvis der er enstemmighed om det. Der laves
referat af vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen senest ved næste
møde.


§ 16.
I. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer (§ 11 stk. 5),   som
   vælges for 2 år af gangen.
   De enkelte afdelinger kan ikke vælge egne revisorer men får deres regnskab revideret
   sammen med hovedregnskabet.
II. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og senest 14 dage inden
   generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 17.
Foreningens bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, uddele ”Firehøje IFs
Lederpris” og ”Firehøje Ifs Ungdomspris”.
Foreningens bestyrelse kan nedsætte arbejdsudvalg til særlige opgaver.


§ 18.
I. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende
   generalforsamlinger (ordinær - ekstraordinær) stemmer herfor, og indkaldelse sker
   iflg. § 12.
II. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af de
   organisationer den er tilsluttet, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne
   ejendele.
III. Udover det i stk. II nævnte, indsættes foreningens likvide formue i lokalt
   pengeinstitut, indtil idræts-og ungdomsarbejdet genoptages i området.


Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 11. maj 1978
Ændret ved generalforsamlingsbeslutning:
d. 14. februar 1984 - d. 12. marts 1994 - d. 8. marts 2001 - d. 6. marts 2008 -
d. 3. marts 2009 – d. 3. marts 2010 – d. 23. marts 2011 – d. 22. marts 2012

Senest opdateret (Torsdag, 15. november 2012 20:37)

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642