Book 1:1 samtale
Se adresse

Vedtægter

Vedtægter for Firehøje IF Tennis

Her kan vedtægterne for vores afdeling læses.

Vi holder årligt en generalforsamling, generalforsamlingen afholdes ved efterårssæsonens afslutning. 

Er der nogen der har ideer, bemærkninger eller andet så hører vi det meget gerne.

Ideer mv kan afleveres i vores postkasse ved klubhuset, pr. mail eller direkte til et bestyrelsesmedlem.
 
 
 
 
 
 

 
FIREHØJE IF 
Tennis 
 
 

 
 
 
 

Vedtægter 

 
 
 
 

§ 1. 
Foreningens navn er FIREHØJE TENNIS, stiftet den 9. maj 1987. 
Foreningen er en afdeling tilsluttet Firehøje Idrætsforening, som har hjemsted i Vejle Kommune. 
 
 

 
 
 
 

§ 2. 
Firehøje Tennis bidrager med træningstilbud, primær på tennisanlæg ved Vandel Idrætshal, til at Firehøje IF er en samlende faktor i lokalsamfundene for et bredt udbud af fritidsaktiviteter/idrætsaktiviteter til alle aldersgrupper.  
 
Vi bygger på (grundlag) 
*      Forpligtende fællesskab blandt alle der har tilknytning til foreningen 
*      Social ansvarlighed både for den enkelte og for gruppen 
*      Frivilligt arbejde 
*      Breddeidræt 
*      Kvalitet i alle aktiviteter og handlinger 
 
Vi lægger vægt på (værdier): 
*      Det er sjovt at være med 
*      Der er et godt samarbejde med interne og eksterne partnere, præget af god omgangstone, åbenhed, ærlighed, respekt og tolerance 
*      Samvær bygger på humor, tryghed, fællesskabsfølelse og omsorg 
*      Engagerede trænere ledere/instruktører og frivillige på rette niveau 
*      Der er plads til alle uanset niveau og talenter hjælpes på vej 
*      Tydelighed i al kommunikation 
 
 

 
 
 
 

§ 3. 
Firehøje Tennis er tilsluttet DGI, og følger DGI’s regler og retningslinjer. 
 
 

 
 
 
 

§ 4. 
I.    Som aktive medlemmer kan enhver optages der betaler kontingent for en periode på 6 måneder eller længere, når de vedkender sig foreningens vedtægter. 
 
 
II.   Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 
 
 

 
 
 
 

§ 5. 
I.    Firehøje Tennis ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer. 
 
 
II.   Bestyrelsen konstituerer sig selv med min. formand, kasserer og sekretær. Udvalgsformanden/anden fast udvalgsrepræsentant indgår i Hovedbestyrelsen. 
 
Valget gælder for en toårig periode, således at 1 (3) medlemmer afgår på ulige år, og 2(4) afgår på lige år. 
 
 
III.  Firehøje Tennis’s generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned efter udendørs tennis er afsluttet.  
 
 
IV. Valgbar til bestyrelsen er enhver der er fyldt 16 år. 
 
 

 
 
 
 

§ 6. 
I.   Klubben har ansvar for og råderet over egen økonomi.  

 

II. Regnskabet godkendes af bestyrelsen 1 måned før Firehøje Ifs generalforsamling. 

 
III. Regnskab fremlægges afdelingens generalforsamling. 

 

IV. Regnskab indgår i den fælles regnskabsaflæggelse Firehøje Ifs generalforsamling. 
 

 

 
 
 
 

§ 7. 
I.    Firehøje Tennis’s medlemmer, brugere, instruktører samt bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med deres respektive formue. 
 
 
II.   Firehøje Tennis’s medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. 
 
 
III.  Firehøje Tennis’s medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
 
 
 

 
 
 
 

§ 8. 
I.    Firehøje Tennis’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest 14 dage før hovedforeningens generalforsamling og annonceres på hjemmeside og/eller i dagspressen med 14 dages varsel og angivelse af dagsorden. 
 
 
II.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 
 
 
III.  Stemmeret til valg af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har aktive medlemmer over 14 år. Medlemmer af bestyrelse har ligeledes stemmeret. 
 
 
IV. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem samt til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ønske herom fremsættes. Der tages referat af vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af mødets dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget. 
 
 
 

 
 
 
 

§ 9. 

 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning og orientering om udviklingsplaner 
3. Forelæggels af billagskotroleret regnskab fra forløbne år. 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. a. Valg af bestyrelse i henhold til § 5 
    b. Evt. Valg af bilagskontrollant 

 6. Eventuelt 
 
 
 

 
 
 
 

§ 10. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 
 
 
 

 
 
 
 

§ 11. 
Foreningen/afdelingen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. 
 
 

 
 
 
 

§ 12. 
I.    Regnskabet gennemgås af foreningens bilagskontrollanter 

 
II. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og senest 14 dage før Firehøje IF afdelingens generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne. 

 
 
 
 

 
 
 
 

§ 13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 
 
 
 

§ 14. Vedtagelse af bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er for. Beslutninger kan træffes virtuelt, hvis der er enstemmighed om det. Der laves referat af vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde. 

 

 
 
 
 

§ 15 
I.  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær - ekstraordinær) stemmer herfor, og indkaldelse sker iflg. § 8 og § 10. 
 
 
II. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af de organisationer den er tilsluttet, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. 
 
 
III.  Udover det i stk. II nævnte, tilfalder Firehøje Tennis’s likvide Firehøje IF hvis foreningen opløses. 

 

Ændret ved generalforsamlingsbeslutning: d. 7 oktober 2022 

 

Firehøje IF


Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten.

Telefon: 23245512
E-mail: formand.fu@firehoejeif.dk
CVR: 29403619
Log ind
Mød os i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel og Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten