Vedtægter for Den Selvejende Institution Nørup Hallen
Pr. 8. maj 2019 – Godkendt af Vejle Kommune

 
 
Navn
§ 1   Institutionens navn er Nørup Hallen. Hjemstedet er Egtved Kommune (pr. 1. januar 2007, Vejle Kommune). Adressen er Tørskindvej 3R, 7182 Bredsten.
 
Stiftelse
§ 2   Institutionen er stiftet den 14. marts 2006 af følgende foreninger, institutioner, organisationer og selskaber, der har tilknytning til institutionen.
 
        Grundejerforeningen for Vesterløkke i Ny Nørup
Grundejerforeningen for Lindeparken i Ny Nørup
Grundejerforeningen af Ny Nørup Øst
Grundejerforeningen for Smedens Ager i Nørup
Nørup Planteskole
Nørup Mejeri
FIREHØJE Idrætsforening, herunder afdelingerne for
         - fodbold
                 - gymnastik
         - håndbold
                 - volleyball
                 - bordtennis
                 - tennis
                 - badminton
                 - aktiv fritid (idræt i dagtimerne).
Nørup Skytteforening
Nørup og Omegns Kulturforening
 
Formål
§ 3   Institutionens formål er at etablere og drive en idrætshal i Ny Nørup til brug for idræt, skolen og kulturel virksomhed i øvrigt.
 
Medlemmer
§ 4   Enkeltpersoner kan optages som medlem, såfremt man vedkender sig institutionens vedtægter og vil arbejde for dets formål jf paragraf 3.
        Medlemmer har ingen andel i institutionens formue, og et eventuelt overskud tilfalder alene institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller underskud.
 
  
Ordinær generalforsamling
§ 5   Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Alle interesserede kan deltage i generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret og kun myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 
Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering på institutionens hjemmeside og i mindst 1 af de mest udbredte lokale aviser med mindst 20 dages varsel.
 
        Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og 1 suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Indkomne forslag og det reviderede regnskab skal ligge til gennemsyn på institutionens hjemmeside eller hallens kontor mindst 1 uge før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
Ved stemmelighed falder forslaget bort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Der føres referat over det passerede og vedtagne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.
 
Vedtægtsændringer eller institutionens ophævelse kan kun vedtages, hvis dagsordenen indeholder punkt herom, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Institutionens opløsning kræver herudover vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer såvel som institutionens opløsning skal herudover godkendes af Vejle Kommune.
 
Ekstraordinær generalforsamling
§ 6   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller når mindst 1/3 af medlemmerne eller 25 medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodning herom er fremsat.
 
Bestyrelse
§ 7   Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 personer.  Heraf udpeges 2 personer af FIREHØJE Idrætsforening for en periode på 2 år. Personerne kan genudpeges. Disse medlemmer udpeges på skift, således at der hvert år udpeges 1 person. Hvis en af de udpegede personer undtagelsesvist må trække sig fra bestyrelsen udpeges en suppleant af FIREHØJE Idrætsforening.
 
De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år og kan genvælges. Disse medlemmer vælges på skift, således at der hvert år er 2 medlemmer på valg. Hvis en af de valgte personer undtagelsesvist må trække sig fra bestyrelsen erstattes vedkommende af  den valgte suppleant.
       
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, der stemmes om.
 
Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer indkalder til det med angivelse af dagsorden.
 
Bestyrelsen fører referat over vedtagne beslutninger.
 
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bl.a. i forbindelse med projekter/opgaver.
 
Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.
 
Tegningsret
§ 8   Den selvejende institution tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.
 
Køb, salg - udover, hvad der følger af normal drift - eller pantsætning af institutionens ejendom og optagelse af lån kræver den samlede bestyrelses underskrift og Vejle Kommunes godkendelse.
 
Regnskab og revision
§ 9   Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder regnskab, der revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Det reviderede regnskab fremsendes til Vejle Kommune umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Hæftelse
§ 10 Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. Der påhviler ikke stiftere, medlemmer, bestyrelse eller andre nogen personlig forpligtelse for institutionen.
 
Opløsning
§ 11 Ved institutionens ophør skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af idrætslige og kulturelle formål i foreningsregi, herunder sikring af udøvelsesmuligheder for områdets idrætsforening.  Fordelingen af institutionens midler skal godkendes af Vejle Kommune.
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. marts 2006. Ændret (§2 og §3) på generalforsamling den 2. maj 2007. Ændret (§2, §4, §5, §7, §8 og §11 samt nummering af paragraffer) på generalforsamling den 19. maj 2010. Ændret (§4, §7 og §11) på ekstraordinær generalforsamling 11. november 2010.
        Ændret (§5 og §7) på generalforsamling 9. maj 2012. Ændret (§1 og §7) på generalforsamling 9. maj 2017. Ændret (§5 og §7) på generalforsamling 8. maj 2018.
Ændret generalforsamling maj 2019. Paragraf 4, 5 og 7.
 

 
 
 
 
 


 
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642