Alkohol- og samværspolitik

Ny samværspolitik

Ny samværspolitik godkendt på generalforsamling i 2022

Firehøje Idrætsforening har vedtaget nedenstående politik for at sikre et godt samværsmiljø for alle i foreningen.

Formålet med politikken er at tilgodese og beskytte det enkelte medlem af foreningen. Ingen i Firehøje Idrætsforening skal opleve chikane eller krænkelser.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen. Det gælder både børn og voksne og dækker alle situationer i forbindelse med

 • Træning, turneringer, stævner og kurser
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 • Møder samt ved kontakter udadtil

Vi definerer chikane og krænkelse sådan:

Chikane er enhver udtalelse, opførsel eller handling rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb, i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.

Vi vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • at reagere straks, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • at der er personer, der kan kontaktes for information og råd

Har man mistanke om, eller har man konstateret, at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt, skal man kontakte bestyrelsen i den enkelte afdeling, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle herefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører. Hovedbestyrelsen skal altid orienteres og hovedbestyrelsen kan også selv tage initiativ.

1. Generelle regler

Træneres samvær med børn

 • Det tilstræbes at ingen leder eller instruktør må have eneansvaret for et hold børn
 • Ledere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at bestyrelsen og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder, samt kommunikation gennem sociale medier.
 • Kommunikation mellem ledere eller trænere og idrætsudøvere om privat anliggende skal foregå med omtanke.
 • Det skal være okay at sige fra.

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som krænkende.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

Sociale medier

 • Alle Facebook-grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet/den unge selv. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.

Kørsel

 • Når der køres i bil til kampe, træning, stævner m.v. er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven - og at der generelt køres ansvarligt.
 • Det tilstræbes at man ikke alene kører med 1 barn.

Adfærd på sidelinjen

 • Vi viser fairplay og godt humør
 • Ingen negative tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive
 • Respekt for de regler og rammer, der er de steder, vi gæster

Alkohol

 • Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 16 år
 • Børn og unge må i overensstemmelse med loven indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 • De ansvarlige trænere/ledere forventes at møde ædru. Indtagelse af alkohol under sportsaktiviteter accepteres ikke.

Rygning og brug af snus eller lignende

 • De indendørs faciliteter er totalt røgfrie.
 • Aktive trænere og instruktører må ikke ryge eller bruge snus i børn og unges nærvær. Fx på sidelinjen under en fodboldkamp. Også her fungerer det at trænere og instruktører er rollemodeller.

Euforiserende og præstationsfremmende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende og præstationsfremmende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages brug og salg/køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

2. Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Man kan ikke fungere som leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 • For fungerende ledere over 15 år foretages der en årlig forespørgsel
 • For nye ledere over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel

Har lederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Foreningens trænere og instruktører skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kæreste med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.

3. Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte et udvalgsmedlem eller en fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

4. Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages. Hovedbestyrelsen skal altid orienteres, og hovedbestyrelsen kan altid selv tage initiativ. Kontakten til hovedbestyrelsen foregår altid gennem formanden for hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.