Omsorgsplan

Omsorgsplan ved skade/ulykke/sygdom/dødsfald/krisehjælp

Hvert år mister over 4.000 danske børn under 18 år deres far eller mor. Derfor er det godt at være forberedt på hvordan vi skal handle, hvis situationen skulle opstå i Firehøje IF.

Hvis dødsfaldet sker pludseligt, har familien ikke haft mulighed for et sidste farvel, som ved et forventet dødsfald p.g.a. alvorlig sygdom.

Ensomhed, fortvivlelse, vrede, kaos og uoverskuelighed kan derfor fylde hverdagen for de efterladte både voksne og børn. Det vil være en god hjælp, hvis vi ikke er bange for at tale med de forældre og børn, der er ramt af sorg – at kunne være nærværende. Vi må dog også respektere at vi selv kan have personlige tab, der gør det ekstra svært at tale om døden.

I tilfælde af en forældres død kan vi gøre følgende

Handleplan

 1. Når dødsfaldet kommer til vores kendskab sikrer afdelingsformand / hovedformand, at en nærtstående til familien tager kontakt og afklarer i hvilket omfang og på hvilken måde personer fra Firehøje kan bidrage med omsorg
 2. afdelingsformand / hovedformand tager stilling til hvordan Firehøje er passende repræsenteret ved begravelse
 3. Det aftales hvordan det sikres at træner, holdleder og andre i foreningen der har de efterladte børn til idræt kender til og er opmærksomme på børnene og tager de fornødne hensyn til deres situation. Firehøje I.F. er normalt et meget trygt sted at opholde sig og vi gør en stor indsats for at forebygge ulykker. Bestyrelser og trænere har ansvaret for at idræt og foreningens øvrige aktiviteter foregår på betryggende måde. Ingen kan dog gardere sig 100% imod at ulykker ikke kan ske og hvis »det, der ikke må ske, sker« – er der flere ting, der skal gøres:

I tilfælde af en alvorlig skade / ulykke kan vi gøre følgende

Handleplan

 1. Kontakt alarmcentral 112 og få assistance fra ambulance/politi. Yd førstehjælp indtil hjælpen når frem.
 2. Træneren / nærmeste ansvarlige sikrer at en voksen tager med barnet på skadestuen.
 3. Hvis ulykken sker til udekamp / stævne eller på en tur, skal afdelingens formand også kontaktes.
 4. I tilfælde af en dødsulykke, er det politiet der underretter forældrene.
 5. Derudover skal afdelingsformand og hovedformand underrettes.
 6. Kontakt www.idraettensforsikringer.dk for krisehjælp
 7. Kommunikation af det skete:
 • Hovedformand / afdelingsformand udsender orienterende sms til de berørte udvalgsmedlemmer og instruktører
 • Hovedformanden underretter evt. pressen.
 • Efter aftale med familien gives evt. meddelelse om tid og sted for begravelsen/bisættelsen og Firehøjes evt. repræsentation, herunder krans / bårebuketbesluttes af afdelingsformand / hovedformand. Betales af fælles kassen.
 • Firehøje I.F. kan især spille en betydningsfuld rolle som det netværk der i tiden efter dødsulykken, kan holde kontakt med familien og tilbyde rum og samvær som gør det muligt, at komme igennem sorgen. Ingen vil være uberørt, hvis en der står os nært bliver alvorlig livstruende syg og siden dør.
 • Også i Firehøje IF kan det fylde meget og der vil være behov for at der tales åbent om situationen. Personer der er engagerede som frivillige i Firehøje IF skal have støtte i det omfang vi magter fra menneske til menneske.

Under sygdom

Handleplan

 1. Når livstruende sygdom kommer til vores kendskab sikrer afdelingsformand / hovedformand, at en nærtstående til den syge tager kontakt og afklarer i hvilket omfang og på hvilken måde personer fra Firehøje kan bidrage til at fastholde kontakten ved besøg, breve, telefonsamtaler og anden omsorg.
 2. Det aftales hvordan der sikres god kommunikation mellem foreningen og den syge og hvordan vi bedst kan støtte den syge.
 3. Efter aftale med den sygemeldte underrettes andre i foreningen i den form og det omfang, der skønnes nødvendigt.

Ved dødsfald

Handleplan

 1. Kommunikation af det skete:
 2. Hovedformand / afdelingsformand udsender orienterende sms til de berørte udvalgsmedlemmer og instruktører
 3. Hovedformanden underretter evt. pressen.
 4. Efter aftale med familien gives evt. meddelelse om tid og sted for begravelsen/bisættelsen og Firehøjes evt. repræsentation, herunder krans / bårebuket. Besluttes af afdelingsformand / hovedformand. Betales af fælles kassen.
 5. Firehøje I.F. kan især spille en betydningsfuld rolle som det netværk der i tiden efter dødsfaldet, kan holde kontakt med familien og tilbyde rum og samvær som gør det muligt at komme igennem sorgen.

Mange bliver overraskede over, hvor længe det kan vare, før de kommer sig efter et dødsfald.
Men erfaringen viser, at sorg oftest tager tid, og det ikke nytter at flygte fra den. Ved at acceptere de tanker og følelser der kommer, kan sorgen langsomt lindres, og der vil igen være plads til lidt mere glæde i livet.

Forsikringsforhold omkring psykologisk krisehjælp

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:

 • En ulykke eller voldsom skade
 • Alvorligt ildebefindende
 • Overfald/overgreb
 • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)
 • Dødsfald – f.eks. under en kamp

Hvis skaden er sket - psykologisk krisehjælp

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes TrygVesta Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 44 68 82 00.

Ved henvendelse oplyses:

 • Eget navn og adresse
 • Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende
 • Navn på kontaktperson i foreningen
 • Policenr. 655-162.157 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)

Værd at vide om Idrættens forsikringer

Psykologisk krisehjælp

Hvilke personer er omfattet af ordningen

 • Medlemmer af foreninger, når de deltager i foreningens aktiviteter.
 • De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen.
 • De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl.
 • Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.*

* Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.

** Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene. For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser psykologisk krisehjælp.

Hvem er ikke omfattet af ordningen

Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (se dog pkt. d) om nært relaterede familiemedlemmer).
Dækning Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse.

Godkendt af Firehøje IFs Hovedbestyrelsen den 16. september 2010